KVKK

Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilere İlişkin Üye Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), İ.E. Ulagay İlaç San. Türk Anonim Şirketi ve Menarini İlaç Sanayi Tic. A.Ş    (“Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından yürütülen menarinikampus.com.tr internet sitesi üzerinden yapacağınız üyelik (“Üyelik”) kapsamında tarafınıza ait olan, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan tarafınıza dair her türlü bilgiyi ifade eden kişisel verilerinize yönelik olarak başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya Kanun”) ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları olmak (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata uygun olarak aşağıda detaylandırılmış koşullarda gerçekleştirecek işleme faaliyetlerine ilişkin olarak tarafınızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu ve Bilgileri

1. Veri Sorumlusu Unvanı: İ.E. Ulagay İlaç San. Türk Anonim Şirketi
E-posta adresi:  
Adres: Maslak Mh.Sümer Sk.N.4 Maslak Office Building(Mob)Kat.7-8 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon:  
Fax:  
2. Veri Sorumlusu Unvanı: Menarini İlaç Sanayi Tic. A.Ş
Adres: Maslak Mh.Sümer Sk.N.4 Maslak Office Building(Mob)Kat.7-8 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon:  
Fax:  
Fax: İnternet Adresi

2.İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları

İnternet sitemize Üyeliğiniz esnasında, Üyelik oluşturulması için gerekli olan kişisel verileriniz (ad, soy ad, TC Kimlik  No e-posta, cep telefonu, meslek, uzmanlık/branş, çalışılan kurum ve il, ilçe)  toplanacak ve işlenecektir. İnternet sitemize Üye olduktan sonra internet sitemiz üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirilecek toplantılara veya faaliyetlere katılım sağlamanız halinde idari kurumlara bildirim yapılabilmesi için gerekli olan T.C. Kimlik No bilgileriniz toplanacak ve işlenecektir.  

Veri Sorumlusu tarafından Üyelik bilgilerini tamamlamanız sonrasında sistem üzerinden Sağlık Meslek Mensubu (“SMM”) kimliğiniz kontrol edilecektir. Veri Sorumlusu sistemleri üzerinden tespit edilemeyen SMM’ler, Şirket’in ilgili Ürün Tanıtım Temsilcileri tarafından ziyaret edilecek ve (çalışılan kurum, il ve branş) bilgilerinin toplanması ve işlenmesi ile tekrardan iç sistem üzerinden kontrol edilecektir.

Konuşmacı olarak Şirket tarafından düzenlenecek faaliyetlere ve etkinliklere katılmanız durumunda görsel ve işitsel verileriniz de işlenecektir. 

Kişisel verileriniz yukarıda belirttiğimiz ilgili veriyi toplayarak Üyelik talebinizi işleme almak, Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek, Üyeliğiniz kapsamında sizinle iletişim kurmak, şikâyet, soru, talep ve önerileri toplamak, değerlendirilmek ve karşılamak, e-mail ya da telefonunuz aracılığıyla bilgi sağlamak, Üyelik yalnızca sağlık meslek mensuplarına sağlanabildiği için üyelik işleminizin aktifleştirebilmesi için hekim olduğunuza dair teyidi yapmak, tarafınızla iletişim kurulması, sizinle ilişkimizi yönetmek, sizi olası işbirliğine, iletişime davet etmek ve planlamak dahil olmak üzere ziyaretler, bilimsel/eğitsel faaliyetler, etkinlikler ve toplantılar düzenlemek; bu faaliyet ve etkinliklere ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ilgili mevzuat kapsamında bildirimde bulunmak, size sağladığımız bilgileri değerlendirmeye yardımcı olmak, aramızda sözleşmeye dayalı bir ilişki kurmak, uzmanlığınız, ilgi alanlarınız ve tercihleriniz göz önüne alındığında bununla ilgili olmasını sağlamak ve gerekli olması halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili idari birimlere bildirimde bulunma amaçları ile işlenecektir. Bunun yanı sıra dilediğiniz takdirde sizinle ürün ve hizmet tanıtımı için veri, ses, görüntü içerikleri vb. elektronik iletilerin paylaşılması yahut yapılacak ürün tanıtımı ve bilimsel toplantılara davet etmek, toplantı planlamalarına yapmak üzere iletişim kurulması amaçlarıyla tercih edeceğiniz iletişim bilgileriniz de işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu, kişisel verilerinizi doğrudan tarafınızdan, tarafınızca doldurulan internet sitesi Üyelik formlarından,  Web Siteleri, SMS, matbu form   ve bu mecralar üzerinden e-posta, posta, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, bu bilgileri sağlamış olmayı seçtiğiniz yönteme bağlı olarak otomatik olan veya olmayan yollarla toplamakta ve işlemektedir.

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: Üyelik sözleşmesinin şart ve koşullarını gereğini yerine getirmek, Üyelik oluşturulması, üye girişinin yapılabilmesi ve kontrol edilmesi, Üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi, Üyelik kapsamında internet sitesi vasıtasıyla yapılacak etkinlik ve toplantılar hakkında bilgilendirmek, konuşmacı olarak katıldığınız toplantılarda görsel/işitsel verilerinizin işlenmesi amaçlarıyla)
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaati için işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: Size destek sağlayarak müşteri memnuniyeti arttırmaya yönelik olarak, şikayetlerinizin, taleplerinizin kaydedilmesi, incelenmesi, gerektiğinde tekrar sizinle iletişime geçilebilmesi, üye deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler yapmak amacıyla)
 • Olası bir şikayet veya doğacak uyuşmazlıklarda bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü cevap, itiraz ve dava hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kamu/resmi kurum ve kuruluşların tarafımızdan bilgi talep etmesi halinde gerekli bilgilerin temin edilebilmesi, sizlerin tarafımızdan bilgi talep etmesi veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza temin edilebilmesi amacıyla)
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: bilimsel/eğitsel faaliyetler, etkinlikler ve toplantılara ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ilgili mevzuat kapsamında bildirimde bulunmak amacıyla)
 • Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı ve tarafınıza yollanacak elektronik ticari iletiler için kişisel veri işlememizin hukuki sebebi ise açık rızanızdır. Bu yönde verdiğiniz açık rızanızı her zaman yukarıda anılmış adreslerden Veri Sorumlusu’na yazılı talebinizi göndererek geri alabilirsiniz.

4.  Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi veya sözleşme ilişkisinin ve Üyeliğinizin kullanımının yürütülebilmesi amaçlarıyla hizmetlerinden faydalanılan, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Türkiye’de yerleşik hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarılacaktır. 

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde yine Şirket’in iş faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmetlerinden faydalanılan yurt dışındaki yahut veri tabanları yurt dışında bulunan üçüncü kişi konumundaki hizmet sağlayıcılara veya bulut hizmet sağlayıcılarının veri tabanlarına, Şirket’in iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi için gerekli olması nedeniyle yurt dışında yerleşik yetkili Şirket grup şirketlerine, farklı tüzel kişiliğe sahip global şirketlerine, bağlı iştiraklerine, Şirket’in, faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu global veri işleme sistemlerine kaydedilmek ve işlenmek üzere yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılırken açık rızanıza dayanılmaktadır. Bu yönde verdiğiniz açık rızanızı her zaman yukarıda anılmış adreslerden Şirket’e yazılı talebinizi göndererek geri alabilirsiniz.

5.  Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde anılan; kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Koruma Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı elektronik ortamda yazılı olarak ……… adresine iletebilirsiniz. Fiziki ortamdaki başvurularınızı ise Veri Sorumlusu’nun iletişim bilgilerinde yer alan adresten gerçekleştirebilirsiniz.

 

 
Neden Üye Olmalıyım?

Menarini Kampüs; doktorlar, eczacılar ve diyetisyenler için özenle hazırlanmış içerikleri, eğitimleri ve etkinlikleri ile ilaçlar ve tedavi yöntemleri hakkında detaylı bilgi alabileceğiniz interaktif bir platformdur. Üyeliğinizi gerçekleştirerek Menarini Kampüs topluluğunun bir parçası olun.

Kaydol